Madrasah, de rest is waswasah!

Klas 1

Het onderwijs in ons onderwijsinstituut is onderverdeeld in vijf klassen. Klas 1 is de kleuterklas. Hier krijgen de kinderen van 4-6 jaar spelenderwijs islamitische opvoeding en onderwijs. Ze maken kennis met de beginselen van de islam, zoals de pilaren van islam en iman, de kleine rituele wassing en de handelingen in het gebed. Daarenboven leren ze het Arabische alfabet en een aantal smeekbedes en korte hoofdstukken uit de koran. Door middel van leerzame spelletjes en gedichten wordt er een warme sfeer gecreëerd waardoor de kleuters een aangenaam gevoel krijgen voor het onderwijsinstituut. Dit is heel erg belangrijk voor hun verdere studieloopbaan aan ons onderwijsinstituut.

 

Klas 2

Deze klas bestaat uit leerlingen van 7-10 jaar. Deze groep leert de Arabische leesregels en krijgt een gestructureerd onderwijs in de recitatie en memorisatie van de koran. Bovendien leren de kinderen in deze groep de geloofsfundamenten, gedragsleer, het gebed en de reiniging. Ze krijgen ook leuke lessen over de verhalen uit de koran en de hadith. Hiermee wordt een sterke band gecreëerd tussen de kinderen en de islam.  

Er is een lesboek ontwikkeld voor de Arabische leesregels en fonetiek. Met dit lesboek kunnen de kinderen op een gemakkelijke manier de leesregels leren om daarna de koran op een juiste manier te kunnen reciteren conform de regels van de fonetiek. Samengevat, krijgt deze groep de volgende vakken gedoceerd:

1. Fundamenten van de geloofsleer ('aqida)

2. Basale facetten van de gedragsleer en omgangsvormen (akhlaq en adab)

3. Relevante voorschriften onder andere over reiniging en gebed (fiqh)

Deze eerste drie vakken worden uit het lesboek van de Madrasah gedoceerd, genaamd Ik leer de islam 1. Dit lesboek is ontwikkeld op basis van diverse klassieke basisteksten en moderne islamitische kinderboeken in het Arabisch. 

4. Leven van de profeten. Dit vak wordt gedoceerd uit een serie stencils van de Madrasah ontwikkeld uit het Arabische boek Qasas al-Nabiyyin van Shaykh Abu al-Hasen al-Nadwi.

5. Koranrecitatie en -memorisatie (qira'a en hifz). Deze vakken worden gedoceerd uit de Koran en een reader van de Madrasah welke is samengesteld op basis van verschillende klassieke en moderne Arabische boeken op het gebied van tajwied en qira'a. 

 

Klas 3

In deze klas zitten de leerlingen van 11-13 jaar. In deze groep gaan de kinderen verder met de recitatie en memorisatie van de Koran. Daarnaast verdiepen ze zich iets meer in de geloofsfundamenten, gedragsleer, de reiniging en het gebed. Bovendien leren ze de voorschriften van vasten. De leerlingen maken ook kennis met de voorschriften van de grote rituele wassing en de menstruatie. Daarnaast bestuderen ze uitvoerig het leven en de uitspraken van de geliefde profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem). Samengevat, krijgt deze groep de volgende vakken gedoceerd:

1. Fundamenten van de geloofsleer ('aqida)

2. Basale facetten van de gedragsleer en omgangsvormen (akhlaq en adab)

3. Relevante voorschriften onder andere over reiniging, gebed en vasten (fiqh)

Deze eerste drie vakken worden uit het lesboek van de Madrasah gedoceerd, genaamd Ik leer de islam 2. Dit lesboek is ontwikkeld op basis van diverse klassieke basisteksten en moderne islamitische kinderboeken in het Arabisch.

4. Biografie van de profeet Mohammed (sira). Dit vak wordt gedoceerd uit een serie stencils van de Madrasah ontwikkeld uit het Arabische boek Fiqh al-Sira van Shaykh Ramadan al-Buti. Daarnaast wordt er gedoceerd uit het boek Qasas min al-Tarikh al-Islami van Shaykh Abu al-Hasen al-Nadwi.

5. Veertig uitspraken van de profeet Mohammed (hadith). Dit vak wordt gedoceerd uit een serie stencils van de Madrasah vertaald uit de klassieke hadithtekst al-Arba'in al-Nawawiyya van Imam Abu Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. Voor de uitleg zijn meerdere klassieke commentaren geraadpleegd en conform het leeftijdsniveau vereenvoudigd vertaald naar het Nederlands.  

6. Koranrecitatie en -memorisatie (qira'a, tajwied en hifz). Deze vakken worden gedoceerd uit de Koran en een reader van de Madrasah welke is samengesteld op basis van verschillende klassieke en moderne Arabische boeken op het gebied van tajwied en qira'a. 

 

Klas 4

Deze groep is voor de leerlingen van 14-17 jaar. In deze groep wordt de leerstof iets uitgebreider. De leerlingen worden wijs gemaakt over hun ware identiteit om hiermee bewustzijn te creëren onder deze jongeren. Dit is nodig vanwege het feit dat moslimjongeren meestal in deze leeftijdscategorie in een identiteitscrisis terechtkomen waardoor ze onbewust en onachtzaam omgaan met hun relatie met Allah en zijn bevelen. Daarom krijgen ze ook op een rationele wijze lessen in de geloofsleer. Ze worden geïntroduceerd tot de tafsir- en hadithlessen om hiermee kennis te maken met de goddelijke openbaringen.

Daarnaast krijgen ze lessen in gedragsleer, de rituelen en islamitische geschiedenis. Ze leren niet alleen hoe ze de islam moeten beleven en toepassen in hun leven, maar ze krijgen in de geschiedenislessen ook meteen een beeld van de juiste rolmodellen uit de islamitische beschaving. Tevens weten ze aan de hand van deze lessen hoe de islam tot de dag van vandaag is gekomen, hoe glansrijk de islamitische beschaving is en welke ontwikkelingen de moslims hebben ondergaan door de eeuwen heen. Samengevat, krijgt deze groep de volgende vakken gedoceerd:

1. Geloofsleer ('aqida)

2. Gedragsleer en omgangsvormen (akhlaq en adab)

3. Voorschriften van de rituelen (fiqh)

Deze eerste drie vakken worden uit het lesboek van de Madrasah gedoceerd, genaamd Ik leer de islam 3. Dit lesboek is ontwikkeld op basis van diverse klassieke en moderne boeken, zoals Manhaj al-Qasid Tah-dhib Manhaj al-Qasidin van Shaykh Muhammed Salih al-GhursiMadkhal ila Fahm al-Jazur van Shaykh Ramadan al-Buti, The Divine Reality van Hamza Tzortzis en andere prachtige werken van prominente geleerden.

4. Selecties uit Riyad al-Salihin (hadith). Dit vak wordt gedoceerd uit een serie stencils van de Madrasah vertaald uit het klassieke hadithboek Riyad al-Salihin van Imam Abu Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. Voor de uitleg zijn meerdere klassieke commentaren geraadpleegd en conform het leeftijdsniveau vereenvoudigd vertaald naar het Nederlands.    

5. Islamitische geschiedenis & beschaving (tarikh en madaniyya). Dit vak wordt gedoceerd uit een serie stencils van de Madrasah vertaald uit het Engelse boek Lost Islamic History van Firas Alkhateeb. Daarnaast wordt er gedoceerd uit de boeken Qasas min al-Tarikh en Rijal min al-Tarikh van Shaykh 'Ali al-Tantawi. 

6. Koranrecitatie en -memorisatie (qira'a, tajwied en hifz). Deze vakken worden gedoceerd uit de Koran en een reader van de Madrasah welke is samengesteld op basis van verschillende klassieke en moderne Arabische boeken op het gebied van tajwied en qira'a. 

 

Klas 5

Ons onderwijsinstituut biedt ook lessen aan de volwassenen waarin een intensief studieprogramma wordt gehanteerd voor degenen die vertrouwd willen raken met de islamitische wetenschappen. Het doel van dit studieprogramma is de moslims, in het bijzonder de jongeren, informeren over hun religieuze verantwoordelijkheden. Tevens is het de bedoeling om religieus bewustzijn te creëren onder de moslims. 

Dit onderwijs is in 6 modules verdeeld waarvan elk weer uit vijf seminars bestaat. De volgende thema’s worden per module aangeboden:

1. Theologie ('aqida en muqaddima fi 'ilm al-kalam). Het vak wordt voorbereid uit verschillende meesterwerken, zoals Kubra al-Yaqiniyyat van Shaykh Ramadan al-Buti, al-Intibahat al-Mufida van Shaykh Ashraf 'Ali al-Tahanawi, al-Sharh al-Kabir 'ala al-'Aqida al-Tahawiyya van Shayk Sa'id Fouda, 'Aqida al-Imam al-Ash'ari  en Manhaj al-Asha'ira van Shaykh Muhammed Salih al-Ghursi.

2. Wetgeving (fiqh). Het vak wordt voorbereid uit al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'a van Shaykh 'Abdurrahman al-Jaziri, I'lam al-Anam Sharh Bulugh al-Maram van Shaykh Nuruddin 'Itr en al-Fiqh al-Shar'i al-Muyassar van Shaykh Muhammad Ali Sabuni.

3. Ethiek ('ilm al-akhlaq). Dit vak wordt voorbereid uit Siraj al-Talibin Sharh 'ala Minhaj al-'Abidin van Shaykh Ihsan Muhammad al-Dahlan en al-Muhadh-dhab min Ihya 'Ulum al-Din van Shaykh Salih Ahmad al-Shami.

4. Koran & hadith ('ulum al-quran en 'ulum al-hadith). Dit vak wordt voorbereid uit de boeken Manhaj al-Naqd en 'Ulum al-Quran van Shaykh Nuruddin 'Itr.

5. Methodologie van wetgeving (usul al-fiqh). Dit vak wordt voorbereid uit al-Wajiz fi Usul al-Fiqh van Shaykh 'Abdulkarim Zaydan en Usul al-Ifta van Shaykh Taqi 'Uthmani. 

6. Islamitische geschiedenis & beschaving (tarikh en madaniyya) gebaseerd op diverse Arabische, Ottomaans-Turkse en Engelse literatuur.

7. Koranrecitatie en -memorisatie (qira'a, tajwied en hifz). Deze vakken worden gedoceerd uit de Koran en een reader van de Madrasah welke is samengesteld op basis van verschillende klassieke en moderne Arabische boeken op het gebied van tajwied en qira'a.  [Dit is een permanent vak gedurende het hele studiejaar].

 

Klas 6

De studenten van deze klas worden geselecteerd uit de studenten die het lesprogramma van klas 5 met excellente studieresultaten hebben afgerond. In dit intensieve studieprogramma werkt de student eerst aan zijn/haar Arabische taalvaardigheden door onder begeleiding van de leraar traditionele teksten te bestuderen in het Arabisch op het gebied van Arabische grammatica (nahw), schrijfvaardigheid (imla'), spreekvaardigheid en presenteren (mukalama), Arabische retorica (balagha), literatuur en poëzie.

Als de student zich het Arabisch eigen heeft gemaakt, begint hij aan de grondige studie van traditionele teksten op het gebied van 'ilm al-kalam & ‘aqida, fiqh & usul al-fiqh, ‘ulum al-hadith & ‘ulum al-quran, lugha & adab, hadith en tafsir. De student krijgt tevens modules aangeboden over academische vaardigheden in onderzoek, schrijven, predicatie en didactiek. De voertaal van deze opleiding is Arabisch. De volgende werken worden respectievelijk bestudeerd en uiteengezet gedurende het studieprogramma:

 

 1. al-Ta’rif fi ‘ilm al-Tasrif (reader van de Madrasah)
 2. al-Muqaddima al-Ajurrumiyya van Imam Ibn Ajurrum
 3. al-Qira’a al-Rashida van Shaykh Abu al-Hasen al-Nadwi (met oefeningen in schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid uit conversatieboeken)
 4. Ta'lim al-Muta'allim van Imam Burhaneddin al-Zarnuji
 5. Halabi Saghir van Imam Ibrahim al-Halabi
 6. Isagoji van Imam Asiruddin al-Abhari
 7. Matn al-‘Aqaid van ‘Omar al-Nasafi
 8. Nur al-Idah van Imam Abu al-Ikhlas al-Shurumbulali al-Hanafi
 9. Nur al-‘Uyun fi Talkhis Sira al-amin al-ma’mun van Imam Ibn Sayyid al-Nas
 10. al-Shama'il al-Muhammadiyya van Imam Abu Isa al-Tirmidhi
 11. Katr al-Nida van Imam Ibn Hisham
 12. al-Arba'in al-Nawawiyya van Imam Yahya ibn Sharaf al-Nawawi 
 13. al-Kafiya van Imam Ibn Hajib 
 14. Sharh al-Amali van Imam Ali al-Qari
 15. Qawa'id al-I'rab van Imam Ibn Hisham
 16. Sharh al-Manzuma al-Bayquniyya van Shaykh Abdullah Sirajuddin
 17. al-Tibyan fi ‘Ulum al-Quran van Shaykh Muhammad Ali al-Sabuni
 18. Mukhtasar al-Manar van Imam Ibn Habib
 19. al-Alfiyya van Imam Ibn Malik
 20. Matn al-‘Alaqa van Imam Mahmud al-Antaqi
 21. Tafsir Jalalayn van Imam Jalaluddin al-Mahalli en Jalaluddin al-Suyuti
 22. Seminars in academische vaardigheden: onderzoek uitvoeren, bronnen gebruiken, academisch schrijven en presenteren.
 23. al-‘Alim wa al-Muta’allim van Imam Abu Hanifa editie door Shaykh Muhammad Zahid al-Kawthari 
 24. Multaqa al-Abhur van Imam Ibrahim al-Halabi (met seminars over actuele juridische vraagstukken)
 25. Sharh al-'Aqida al-Tahawiyya van Imam Muhammad al-Babarti (met seminars over sekteleer en hedendaagse filosofische stromingen)
 26. Talkhis al-Miftah van Muhammad ibn 'Abdirrahman al-Qazwini
 27. Literatuur en poëzie (selecties uit diverse klassieke en moderne literaire werken)
 28. al-Adab al-Mufrad van Imam Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari
 29. Riyazus Salihin en al-Adhkar van Imam Yahya ibn Sharaf al-Nawawi
 30. al-Durar wa al-La'ali bi sharh Sahih al-Bukhari van Shaykh Muhammad Ali al-Sabuni
 31. Safwa al-Tafasir van Shaykh Muhammad Ali al-Sabuni 

 

Het studieprogramma wordt afgerond met een wetenschappelijk onderzoek naar een bepaald (religieus) onderwerp waarover een eindscriptie wordt geschreven en mondeling wordt verdedigd door de student. Bij succesvolle afronding van de opleiding komt de student in aanmerking voor een certificaat.

 

Lezingen, vrijdagpreek en sociale activiteiten

Ons onderwijsinstituut biedt niet alleen onderwijs, maar streeft ook naar sterke banden onder de moslims. Dit proberen we te verwezenlijken door sociaal gemeenschappelijke rituelen en activiteiten uit te voeren, zoals de vrijdagpreek en het vrijdaggebed. Daarnaast houdt het onderwijsinstituut wekelijks lezingen en bijeenkomsten met een warme sfeer en lekkere traktaties. Ten slotte worden er sport en entertainment georganiseerd voor de leerlingen en studenten van ons onderwijsinstituut.     

 

Lesmaterialen (enkele voorbeelden)

De lesmaterialen en lesprogramma's van elke klas zijn pedagogisch verantwoord en voorzien van pedagogische leerdoelen. Elke klas heeft zijn eigen curriculum, rooster, toetsmatrijs, digitale toetsen (Socrative) en lesmaterialen. De lesmaterialen bestaan uit lesboeken en stencils. Hieronder een aantal afbeeldingen van de lesmaterialen: