Madrasah, de rest is waswasah!

Klas 1

Het onderwijs in ons onderwijsinstituut is onderverdeeld in vijf klassen. Klas 1 is de kleuterklas. Hier krijgen de kinderen van 4-6 jaar spelenderwijs islamitische opvoeding en onderwijs. Ze maken kennis met de beginselen van de islam, zoals de pilaren van islam en iman, de kleine rituele wassing en de handelingen in het gebed. Daarenboven leren ze het Arabische alfabet en een aantal smeekbedes en korte hoofdstukken uit de koran. Door middel van leerzame spelletjes en liedjes wordt er een warme sfeer gecreëerd waardoor de kleuters een aangenaam gevoel krijgen voor het onderwijsinstituut. Dit is heel erg belangrijk voor hun verdere studieloopbaan aan ons onderwijsinstituut.

 

Klas 2

Deze klas bestaat uit leerlingen van 7-10 jaar. Deze groep leert de Arabische leesregels en krijgt een gestructureerd onderwijs in de recitatie en memorisatie van de koran. Bovendien leren de kinderen in deze groep de geloofsfundamenten, gedragsleer, het gebed en de reiniging. Ze krijgen ook leuke lessen over de verhalen uit de koran en de hadith. Hiermee wordt een sterke band gecreëerd tussen de kinderen en de islam.  

Er is een lesboek ontwikkeld voor de Arabische leesregels en fonetiek. Met dit lesboek kunnen de kinderen op een gemakkelijke manier de leesregels leren om daarna de koran op een juiste manier te kunnen reciteren conform de regels van de fonetiek. Samengevat, krijgt deze groep de volgende vakken gedoceerd:

1. Geloofsleer ('aqida)

2. Gedragsleer en omgangsvormen (akhlaq en adab)

3. Basale voorschriften onder andere over reiniging en gebed (fiqh)

4. Leven van de profeten (qasas al-nabiyyin)

5. Koranrecitatie en -memorisatie (qira'a en hifz) 

 

Klas 3

In deze klas zitten de leerlingen van 11-13 jaar. In deze groep gaan de kinderen verder met de recitatie en memorisatie van de Koran. Daarnaast verdiepen ze zich iets meer in de geloofsfundamenten, gedragsleer, het gebed en de reiniging. Bovendien leren ze de voorschriften van vasten. De leerlingen maken ook kennis met de voorschriften van de grote rituele wassing en de menstruatie. Daarnaast bestuderen ze uitvoerig het leven en de uitspraken van de geliefde profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem). Samengevat, krijgt deze groep de volgende vakken gedoceerd:

1. Geloofsleer ('aqida)

2. Gedragsleer en omgangsvormen (akhlaq en adab)

3. Basale voorschriften onder andere over reiniging, gebed en vasten (fiqh)

4. Biografie van de profeet Mohammed (sira)

5. Veertig uitspraken van de profeet Mohammed (hadith)

6. Koranrecitatie en -memorisatie (qira'a, tajwied en hifz)

 

Klas 4

Deze groep is voor de leerlingen van 14-17 jaar. In deze groep wordt de leerstof iets uitgebreider. De leerlingen worden wijs gemaakt over hun ware identiteit om hiermee bewustzijn te creëren onder deze jongeren. Dit is nodig vanwege het feit dat moslimjongeren meestal in deze leeftijdscategorie in een identiteitscrisis terechtkomen waardoor ze onbewust en onachtzaam omgaan met hun relatie met Allah en zijn bevelen. Daarom krijgen ze ook op een rationele wijze lessen in de geloofsleer. Ze krijgen ook tafsir en hadith lessen om hiermee kennis te maken met de goddelijke openbaringen.

Daarnaast krijgen ze lessen in gedragsleer, de rituelen en islamitische geschiedenis. Ze leren niet alleen hoe ze de islam moeten beleven en toepassen in hun leven, maar ze krijgen in de geschiedenislessen ook meteen een beeld van de juiste rolmodellen uit de islamitische beschaving. Tevens weten ze aan de hand van deze lessen hoe de islam tot de dag van vandaag is gekomen, hoe glansrijk de islamitische beschaving is en welke ontwikkelingen de moslims hebben ondergaan door de eeuwen heen. Samengevat, krijgt deze groep de volgende vakken gedoceerd:

1. Geloofsleer ('aqida)

2. Gedragsleer en omgangsvormen (akhlaq en adab)

3. Voorschriften van de rituelen (fiqh)

4. Selecties uit Riyad al-Salihin (hadith)

5. Uitleg van de korte koranhoofdstukken (tafsir)

6. Islamitische geschiedenis & beschaving (tarikh en madaniyya)

7. Koranrecitatie en -memorisatie (qira'a, tajwied en hifz) 

 

Klas 5

Ons onderwijsinstituut biedt ook lessen aan de volwassenen waarin een intensief studieprogramma wordt gehanteerd voor degenen die vertrouwd willen raken met de islamitische wetenschappen. Het doel van dit studieprogramma is de moslims, in het bijzonder de jongeren, informeren over hun religieuze verantwoordelijkheden. Tevens is het de bedoeling om religieus bewustzijn te creëren onder de moslims. 

Dit onderwijs is in 6 modules verdeeld waarvan elk weer uit vijf seminars bestaat. De volgende thema’s worden per module aangeboden:

1. Theologie ('aqida en 'ilm al-kalam)

2. Wetgeving (fiqh)

3. Ethiek ('ilm al-akhlaq)

4. Koran & hadith ('ulum al-quran en 'ulum al-hadith)

5. Methodologie en bronnenleer (usul al-fiqh en al-masadir)

6. Islamitische geschiedenis & beschaving (tarikh en madaniyya)

7. Koranrecitatie en -memorisatie (qira'a, tajwied en hifz)

 

Klas 6

De studenten van deze speciale onderwijsgroep worden geselecteerd uit de studenten die het lesprogramma van klas 5 met excellente studieresultaten hebben afgerond. In dit intensieve studieprogramma werkt de student eerst aan zijn/haar Arabische taalvaardigheden door onder begeleiding van de leraar traditionele lesboeken te bestuderen in het Arabisch op het gebied van Arabische grammatica (nahw), schrijfvaardigheid (imla'), spreekvaardigheid en presenteren (mukalama), Arabische retorica (balagha), literatuur en poëzie. De eerste helft van deze fase wordt in het Nederlands gedoceerd. Vanaf de tweede helft van deze fase is de voertaal van het hele studieprogramma Arabisch. Als de student zich het Arabisch eigen heeft gemaakt, begint hij aan de grondige studie van traditionele teksten op het gebied van 'ilm al-kalam, fiqh, usul al-fiqh, usul al-hadith wa 'ilm al-takhrij, usul al-tafsir, tarikh & madaniyya, hadith en tafsir. De student krijgt tevens modules aangeboden over academische vaardigheden in onderzoek, schrijven, predikatie en didactiek.  

 

Lezingen, vrijdaggebed en sociale activiteiten

Ons onderwijsinstituut biedt niet alleen onderwijs, maar streeft ook naar sterke banden onder de moslims. Dit proberen we te verwezenlijken door sociaal gemeenschappelijke rituelen en activiteiten uit te voeren, zoals de vrijdagpreek en het vrijdaggebed. De vrijdagpreek wordt in het Arabisch en Nederlands gegeven. Daarnaast houdt het onderwijsinstituut wekelijks lezingen en bijeenkomsten met een warme sfeer en lekkere traktaties. Ten slotte worden er sport en entertainment georganiseerd voor de leerlingen en studenten van ons onderwijsinstituut.     

 

Lesmaterialen

De lesmaterialen en lesprogramma's van elke klas zijn pedagogisch verantwoord en voorzien van pedagogische leerdoelen. Elke klas heeft zijn eigen curriculum, rooster, toetsmatrijs, digitale toetsen (Socrative) en lesmaterialen. De lesmaterialen bestaan uit lesboeken en stencils. Hieronder een aantal afbeeldingen van de lesmaterialen: