Onze opleidingen en lesprogramma’s

 

Klas 1

Het onderwijs op onze school is onderverdeeld in acht klassen. Klas 1 is de kleuterklas en heeft les op de woensdagen van 15:00 uur t/m 17:00 uur. Hier krijgen de kinderen van 4 t/m 6 jaar spelenderwijs islamitische opvoeding en onderwijs. Ze maken kennis met de beginselen van de islam, zoals de pilaren van islam en iman, de kleine rituele wassing en de handelingen in het gebed. Daarnaast leren ze het Arabische alfabet en een aantal smeekbedes en korte hoofdstukken uit de koran. Door middel van leerzame spelletjes en gedichten wordt er een warme sfeer gecreëerd zodat de kleuters een aangenaam gevoel krijgen voor het geloof en de islamitische kennis. Dit is heel erg belangrijk voor hun verdere studieloopbaan aan onze school. De lessen van deze klas worden niet in ons schoolgebouw gegeven, maar in een nabijgelegen gymzaal waar ze genoeg ruimte hebben om spelend te leren.

 

Klas 2

Deze klas bestaat uit leerlingen van 7 t/m 10 jaar. De meisjes hebben les op zaterdagen van 10:00 uur t/m 15:00 uur en de jongens op zondagen van 10:00 uur t/m 15:00 uur. Deze groep leert de Arabische leesregels en krijgt gestructureerd onderwijs in de recitatie en memorisatie van de Koran. Bovendien leren de kinderen in deze groep de geloofsfundamenten, gedragsleer, het gebed en de reiniging. Ze krijgen ook leuke lessen over de verhalen uit de Koran en de hadith. Hiermee wordt een sterke band gecreëerd tussen de kinderen en de islam. Deze groep leert het Arabisch lezen door middel van de reader Ik leer de Koran lezen. Daarnaast is voor deze groep het lesboek Ik leer de islam 1 ontwikkeld waaruit de volgende vakken worden gedoceerd:

 1. Fundamenten van de islamitische geloofsleer (ʿaqīda)
 2. Basale facetten van de gedragsleer en omgangsvormen (akhlāq en ādāb)
 3. Relevante voorschriften, zoals reiniging en gebed (fiqh)
 4. Biografie van de profeet Mohammed ﷺ en de levensverhalen van de profeten (sīra en qaṣaṣ al-nabiyyīn)
 5. Arabische letters leren schrijven en basale woordenschatkennis in de Arabische taal
 6. Koranrecitatie en -memorisatie (qirāʾa en ḥifẓ)

De leerlingen krijgen elke les huiswerk mee waarmee ze doordeweeks aan de slag moeten. De wekelijkse onderwijstijd (exclusief de lessen) bedraagt ongeveer 8 uur. Dit is als volgt opgebouwd:

Elke dag (m.u.v. de lesdag, dus 6 dagen) minimaal 30 minuten Koran reciteren volgens de leermethode die wij hebben ontwikkeld welke in de reader Ik leer de Koran lezen staat, elke dag minimaal 30 minuten memorisatie leren en herhalen, elke dag 15 minuten de lesstof van die week doornemen uit het lesboek Ik leer de islam 1 en daarna de opdrachten maken in de digitale leeromgeving Socrative. Deze opdrachten worden één keer in de week gemaakt en duurt ongeveer 15 á 20 minuten.

 

Klas 3

In deze klas zitten de leerlingen van 11 t/m 13 jaar. De meisjes hebben les op zaterdagen van 10:00 uur t/m 15:00 uur en de jongens op zondagen van 10:00 uur t/m 15:00 uur. In deze groep gaan de kinderen verder met de recitatie en memorisatie van de Koran. Daarnaast verdiepen ze zich iets meer in de geloofsfundamenten, gedragsleer, de reiniging en het gebed. Bovendien leren ze de voorschriften van vasten. De leerlingen maken ook kennis met de voorschriften van de grote rituele wassing en de menstruatie. Daarnaast bestuderen ze uitvoerig het leven en de uitspraken van de geliefde profeet Mohammed ﷺ. Voor deze groep is het lesboek Ik leer de islam 2 ontwikkeld waaruit de volgende vakken worden gedoceerd:

 1. Fundamenten van de geloofsleer (ʿaqīda)
 2. Basale facetten van de gedragsleer en omgangsvormen (akhlāq en ādāb)
 3. Relevante voorschriften onder andere over reiniging, gebed, vasten en de grote zonden (fiqh)
 4. Biografie van de profeet Mohammed ﷺ (sīra)
 5. Veertig hadith met uitleg (arbaʿīn nawawiyya)
 6. Arabische taal: schrijfvaardigheid en basale woordenschatkennis en conversaties
 7. Koranrecitatie, -memorisatie en fonetiek (qirāʾa, ḥifẓ en tajwīd)

De leerlingen krijgen elke les huiswerk mee waarmee ze doordeweeks aan de slag moeten. De wekelijkse onderwijstijd (exclusief de lessen) bedraagt ongeveer 11 uur. Dit is als volgt opgebouwd:

Elke dag (m.u.v. de lesdag, dus 6 dagen) minimaal 45 minuten Koran reciteren volgens de leermethode die wij hebben ontwikkeld welke in de reader Ik leer de Koran lezen staat, elke dag minimaal 30 minuten memorisatie leren en herhalen, elke dag 30 minuten de lesstof van die week doornemen uit het lesboek Ik leer de islam 2 en de aantekeningen van Arabisch en daarna de opdrachten maken in de digitale leeromgeving Socrative. Deze opdrachten worden één keer in de week gemaakt en duurt ongeveer 20 minuten.

 

Klas 4

Het is helaas een groot bloedverlies in de moslimgemeenschap dat kinderen die overgaan op de middelbare school meestal geen geschikte school hebben waar ze intellectueel en spiritueel verder kunnen ontplooien en hun relatie met Allah ﷻ kunnen onderhouden. Onze school biedt deze mogelijkheid met alle bijbehorende en nodige faciliteiten en onderwijsmiddelen. Dit is de groep voor leerlingen van 14 t/m 17 jaar. De jongens hebben les op zaterdagen van 17:00 uur t/m 21:00 uur en de meisjes op zondagen van 17:00 uur t/m 21:00 uur. In deze groep wordt de leerstof iets uitgebreider. De leerlingen worden wijs gemaakt over hun ware identiteit om hiermee islamitisch bewustzijn en inzicht te verkrijgen over de Schepper ﷻ, de natuur, de mens en de maatschappij. Dit is van cruciaal belang, omdat de moslimjongeren meestal in deze leeftijdscategorie in een identiteitscrisis vervallen zodat ze hun religieuze en sociale rechten en plichten veronachtzamen. Daarom krijgen ze ook op een rationele wijze lessen in de islamitische geloofsleer. Ze worden geïntroduceerd tot de tafsīr en ḥadīth om hiermee kennis te maken met de goddelijke openbaringen.

Daarnaast krijgen ze lessen in gedragsleer, de rituelen, geboden & verboden en islamitische geschiedenis. Ze leren niet alleen hoe ze de islam moeten beleven en toepassen in hun leven, maar ze krijgen in de geschiedenislessen ook een duidelijk beeld van de juiste rolmodellen uit de islamitische geschiedenis en beschaving. Tevens weten ze aan de hand van deze lessen hoe de islam tot de dag van vandaag is gekomen, hoe glansrijk de islamitische beschaving is en welke ontwikkelingen de moslims hebben ondergaan door de eeuwen heen. Voor deze groep is het lesboek Ik leer de islam 3 ontwikkeld waaruit de volgende vakken worden gedoceerd:

 1. De islamitische geloofsleer (ʿaqīda)
 2. Gedragsleer en omgangsvormen (akhlāq en ādāb)
 3. Voorschriften van de rituelen en de dagelijkse regels, zoals voedsel, genderverhoudingen, geboden en verboden (fiqh)
 4. Tafsīr van de korte Koranhoofdstukken (gebaseerd op meerdere klassiekers, zoals die van Imam al-Tabari, Imam Ibn Kathir, Imam al-Qurtubi, Imam al-Maturidi)
 5. Ḥadīth met uitleg (selecties uit riyāḍ al-ṣāliḥīn en ṣaḥīḥ al-bukhāri)
 6. De islamitische geschiedenis & beschaving (tārīkh en ḥāḍāra)
 7. Arabische taal: grammatica, spreek- en schrijfvaardigheid
 8. Koranrecitatie, -memorisatie en fonetiek (qirāʾa, ḥifẓ en tajwīd)

De leerlingen krijgen elke les huiswerk mee waarmee ze doordeweeks aan de slag moeten. De wekelijkse onderwijstijd (exclusief de lessen) bedraagt ongeveer 15 uur. Dit is als volgt opgebouwd:

Elke dag (m.u.v. de lesdag, dus 6 dagen) minimaal 60 minuten Koran reciteren volgens de leermethode die wij hebben ontwikkeld welke in de reader Ik leer de Koran lezen staat, elke dag minimaal 45 minuten memorisatie leren en herhalen, elke dag 45 minuten de lesstof van die week doornemen uit het lesboek Ik leer de islam 3 en de aantekeningen van Arabisch en daarna de opdrachten maken in de digitale leeromgeving Socrative. Deze opdrachten worden één keer in de week gemaakt en duurt ongeveer 45 minuten.  

 

Studie islamitische wetenschappen

Onze onderwijsinstelling biedt ook een unieke en intensieve opleiding die vijf jaar duurt waarin de student(e) opgeleid wordt tot een aspirant schriftgeleerde. Na het succesvol afronden van deze opleiding zal de student(e) in aanmerking komen voor een algemene ijāza in de islamitische wetenschappen. Er wordt geacht dat de student(e) aan het einde van de vijfjarige opleiding beschikt over de volgende kwaliteiten en vaardigheden:

 1. Het geschoold zijn op academisch niveau in de instrumentele wetenschappen: geloofsleer (uṣūl al-dīn), methodologie (uṣūl al-fiqh), hadithwetenschappen (ʿulūm al-ḥadīth), Koranwetenschappen (ʿulūm al-qurʾān), logica (ʿilm al-manṭiq), morfologie (ṣarf), syntaxis (naḥw) en retorica (balāgha).
 2. Het kunnen raadplegen van de Arabisch-islamitische bronnen en daarmee correct omgaan.
 3. Het eigen maken van academische onderzoeksvaardigheden, zoals academisch bronnenonderzoek, bronnenanalyse, academisch schrijven en presenteren.
 4. Het beheersen van islamitische vaardigheden, zoals optreden als onderzoeker, prediker, imam en/of docent.
 5. Het gedeeltelijk of volledig memoriseren van de Koran. De hoeveelheid daarvan is afhankelijk van de inzet en capaciteit van de student(e).

Deze unieke en intensieve opleiding bestaat uit vijf studiejaren. Dit is als volgt opgebouwd:

 

Klas 5 (eerste studiejaar)

In dit eenjarige studieprogramma wordt de student(e) geïntroduceerd tot de islamitische wetenschappen. Deze klas heeft les op vrijdagen van 18:00 uur t/m 21:00 uur. Het doel van dit studieprogramma is de moslims bevorderen in de fundamentele kennis over de islamitische wetenschappen en klaarstomen tot een diepere studie van de islamitische wetenschappen. De toegangseisen voor deze opleiding zijn dat de deelnemer volwassen is en over een gedegen taalkennis van het Nederlands beschikt. Daarnaast zijn er geen eisen over de voorkennis van de deelnemer, omdat het studieprogramma van nul begint. Het is belangrijk om te weten dat dit studieprogramma op academisch niveau wordt verzorgd en dat het niet vergelijkbaar is met een lezing of eenvoudige cursus. Het gaat hier namelijk om een wetenschappelijke studie waarin je wordt klaargestoomd voor een vervolgopleiding. Degenen die dit studieprogramma succesvol afronden en met gedegen score slagen voor de toetsing, krijgen met de toestemming van de docent toegang tot de vervolgopleiding. De docent neemt namelijk in de beoordeling ook de werkhouding, presentie, gedrag van de student(e) mee. Voor deze klas is het lesboek Inleiding tot de islamitische wetenschappen ontwikkeld waaruit de volgende vakken worden gedoceerd:

 1. Geloofsleer, kalām en logica (ʿaqīda, ʿilm al-kalām wa al-manṭiq)
 2. Plichtenleer en de methodologie (fiqh wa uṣūl al-fiqh), volgens de vier wetscholen
 3. Gedragsleer (ʿilm al-akhlāq)
 4. Inleiding tot de Koranwetenschappen
 5. Inleiding tot de Hadithwetenschappen
 6. De islamitische geschiedenis en beschaving (tārīkh en ḥāḍāra) gebaseerd op diverse Arabische, Osmaans-Turkse en Engelse literatuur
 7. Arabische taal (grammatica, woordenschat en schrijfvaardigheid) en oefenteksten uit qaṣaṣ al-nabiyyīn [Dit is een permanent vak gedurende het hele studiejaar]
 8. Koranrecitatie, -memorisatie en fonetiek (qirāʾa, ḥifẓ en tajwīd) [Dit is een permanent vak gedurende het hele studiejaar]

De wekelijkse studiebelasting (exclusief de lessen) bedraagt ongeveer 17 uur. Dit is als volgt opgebouwd:

Elke dag (m.u.v. de lesdag, dus 6 dagen) minimaal 45 minuten Koran reciteren volgens de leermethode die wij hebben ontwikkeld welke in de reader Ik leer de Koran lezen staat, elke dag minimaal 45 minuten memorisatie leren en herhalen, elke dag 30 minuten de lesstof van die week doornemen uit het lesboek Inleiding tot de islamitische wetenschappen en daarna de bijbehorende opdrachten maken die gedeeld zullen worden in de digitale leeromgeving. Deze opdrachten worden één keer in de week gemaakt en duurt ongeveer 45 minuten. Daarnaast is het de bedoeling dat de student dagelijks 30 minuten werkt aan het Arabisch en de uitleg van de les grondig bestudeert. Daarna maakt hij de bijbehorende opdrachten. Deze opdrachten worden één keer in de week gemaakt en duurt ongeveer 45 minuten.

 

Klas 6 (tweede studiejaar)

In dit eenjarige studieprogramma raakt de student(e) vertrouwd met de basisteksten van de islamitische wetenschappen. Deze klas heeft les op één vaste dag in de week (dat is óf maandag, óf dinsdag óf woensdag afhankelijk van de bestaande groepen) van 19:00 uur t/m 22:00 uur. Het doel van dit studieprogramma is voortborduren op de kennis van klas 5 en de student(e) klaarstomen tot de studie van de uitgebreidere wetenschappelijke werken. De toegangseisen voor dit studieprogramma zijn als volgt:

 • De student(e) is goedgekeurd voor de kwaliteitseisen in de werkhouding, zoals gedrag, presentie, actieve deelname tijdens de les en huiswerk nagekomen in het eerste studiejaar.
 • De student(e) heeft een gedegen score behaald voor de toetsing (inclusief Arabisch).
 • De student(e) beheerst de Koranrecitatie op gedegen niveau zodanig dat hij de lees- en fonetiekregels correct toepast.
 • De student(e) heeft de minimale hoeveelheid voor Koranmemorisatie correct voorgedragen aan de docent.

Voor deze klas is het lesboek Basisteksten islamitische wetenschappen ontwikkeld waaruit het volgende wordt gedoceerd:

 1. Alle vervoegingen van morfologie (ṣarf)
 2. Basisregels van syntaxis (naḥw)
 3. al-ʿaqīda al-ṭaḥāwiyya (geloofsleer)
 4. mukhtaṣar al-qudūri (wetgeving)
 5. al-arbaʿīn al-nawawiyya maʿa ziyādāt ibn rajab (ḥadīth)

Na de afronding van het lesboek Basisteksten islamitische wetenschappen worden, respectievelijk, de volgende boeken gedoceerd:

 1. al-durūs al-naḥwiyya (samengesteld door een commissie bestaande uit taalexperts)
 2. durūs al-balāgha (samengesteld door een commissie bestaande uit taalexperts)

Daarnaast komt het volgende aan bod:

 1. Oefenteksten in het Arabisch met als doel de toepassing van de grammatica. Deze teksten komen uit de volgende literaire werken: al-qirāʾa al-rāshida en mukhtārāt min ʾadab al-ʿarab.
 2. Koranrecitatie en -memorisatie (qirāʾa en ḥifẓ)

De wekelijkse studiebelasting (exclusief de lessen) bedraagt ongeveer 20 uur. Dit is als volgt opgebouwd:

Elke dag (m.u.v. de lesdag, dus 6 dagen) minimaal 45 minuten Koran reciteren, elke dag minimaal 60 minuten memorisatie leren en herhalen, elke dag 90 minuten de lesstof van die week doornemen uit het lesboek Basisteksten islamitische wetenschappen en de oefenteksten om voor te bereiden op de les, want deze moeten door de student(e) voorgedragen en bediscussieerd worden tijdens de les.  

 

Klas 7 (derde studiejaar)

In dit eenjarige studieprogramma komen de instrumentele wetenschappen uitvoerig aan bod. Deze klas heeft les op één vaste dag in de week (dat is óf maandag, óf dinsdag óf woensdag afhankelijk van de bestaande groepen) van 19:00 uur t/m 22:00 uur. De toegangseisen voor dit studieprogramma zijn als volgt:

 • De student(e) is goedgekeurd voor de kwaliteitseisen in de werkhouding, zoals gedrag, presentie, actieve deelname tijdens de les en huiswerk nagekomen in het tweede studiejaar.
 • De student(e) heeft een gedegen score behaald voor de eindtoets van het tweede studiejaar.
 • De student(e) is in staat om middelgrote Arabische teksten grammaticaal te ontleden.
 • De student(e) heeft de minimale hoeveelheid voor Koranmemorisatie correct voorgedragen aan de docent.

Het volgende wordt gedoceerd aan deze klas:

 1. fī al-ḥadīth al-sharīf wa al-balāgha al-nabawiyya van Shaykh Ramadan al-Buti [daarbij manhaj al-naqd en uṣūl al-jarḥ wa al-taʿdīl van Shaykh Nuruddin 'Itr als naslagwerk] 
 2. min rawāʾiʿ al-qurʾān van Shaykh Ramadan al-Buti [daarbij ulūm al-qurʾān al-karīm van Shaykh Nuruddin 'Itr als naslagwerk]
 3. uṣūl al-fiqh al-islāmi (samengesteld door een commissie bestaande uit rechtsgeleerden) 
 4. kubrā al-yaqīniyyāt van Shaykh Ramadan al-Buti
 5. Koranrecitatie en -memorisatie (qirāʾa en ḥifẓ)

Aansluitend op elke wetenschapsdiscipline zal er ook een seminar worden gegeven met betrekking tot de bronnenleer en onderzoeksvaardigheden. Daarnaast zullen er ook seminars aangeboden worden voor pedagogiek, didactiek en spreekvaardigheden.

De wekelijkse studiebelasting (exclusief de lessen) bedraagt ongeveer 21 uur. Dit is als volgt opgebouwd:

Elke dag (m.u.v. de lesdag, dus 6 dagen) minimaal 90 minuten memorisatie leren en herhalen en elke dag 120 minuten de lesstof van de afgelopen les herhalen en de lesstof van die week doornemen om voor te bereiden op de komende les.

 

Klas 8 (vierde studiejaar)

In dit eenjarige studieprogramma worden de tafsīr en ḥadīth uitvoerig behandeld. Deze klas heeft les op één vaste dag in de week (dat is óf maandag, óf dinsdag óf woensdag afhankelijk van de bestaande groepen) van 19:00 uur t/m 22:00 uur. De toegangseisen voor dit studieprogramma zijn als volgt: 

 • De student(e) is goedgekeurd voor de kwaliteitseisen in de werkhouding, zoals gedrag, presentie, actieve deelname tijdens de les en huiswerk nagekomen in het derde studiejaar.
 • De student(e) heeft een gedegen score behaald voor de eindtoets van het derde studiejaar.
 • De student(e) is in staat om op wetenschappelijk niveau om te gaan met de islamitische bronnen en geeft blijk van vermogen in wetenschappelijke analyse en benadering.
 • De student(e) kan complexe teksten raadplegen en analyseren.
 • De student(e) heeft de minimale hoeveelheid voor Koranmemorisatie correct voorgedragen aan de docent.

Het volgende wordt gedoceerd aan deze klas:

 1. iʿlām al-ʾanām sharḥ bulūgh al-marām van Shaykh Nuruddin ‘Itr
 2. tafsīr al-qurʾān al-majīd van Shaykh Mahmud al-Ufi (recitatie, ontleding en exegese van de gehele Koran in combinatie met selectieve tekstfragmenten uit diverse tafāsīr)
 3. Koranmemorisatie (ḥifẓ)

De wekelijkse studiebelasting (exclusief de lessen) bedraagt ongeveer 24 uur. Dit is als volgt opgebouwd:

Elke dag (m.u.v. de lesdag, dus 6 dagen) minimaal 120 minuten memorisatie leren en herhalen en elke dag 120 minuten de lesstof van de afgelopen les herhalen en de lesstof van die week doornemen om voor te bereiden op de komende les.

Afstudeerfase (vijfde studiejaar)

In deze fase rondt de student(e) zijn opleiding af op basis van een toetsing en reflectie op eigen kennis en vaardigheden. Dit gebeurt door middel van praktische examineringen, zoals doceren, gebeden en preken leiden, lezingen geven, onderzoek doen en dit neerschrijven. Op deze manier wordt er beoordeeld of de student(e) blijk geeft van gedegen niveau om als onderzoeker, prediker, imam en/of docent te fungeren. De contacturen in deze fase zijn minimaal.

Lezingen en sociale activiteiten

 

Ons onderwijsinstituut biedt niet alleen onderwijs, maar streeft ook naar sterke banden onder de moslims. Dit proberen ze te verwezenlijken door gelegenheden te faciliteren voor sociaal gemeenschappelijke rituelen en activiteiten. Daarnaast houdt het onderwijsinstituut wekelijks lezingen en bijeenkomsten met een warme sfeer en lekkere traktaties. Ten slotte worden er sport en entertainment georganiseerd voor de leerlingen en studenten van ons onderwijsinstituut.