Madrasah, de rest is waswasah!

Klas 1

Het onderwijs in ons onderwijsinstituut is onderverdeeld in vijf klassen. Klas 1 is de kleuterklas. Hier krijgen de kinderen van 4-6 jaar spelenderwijs islamitische opvoeding en onderwijs. Ze maken kennis met de beginselen van de islam, zoals de pilaren van islam en iman, de kleine rituele wassing en de handelingen in het gebed. Daarenboven leren ze het Arabische alfabet en een aantal smeekbedes en korte hoofdstukken uit de koran. Door middel van leerzame spelletjes en gedichten wordt er een warme sfeer gecreëerd waardoor de kleuters een aangenaam gevoel krijgen voor het onderwijsinstituut. Dit is heel erg belangrijk voor hun verdere studieloopbaan aan ons onderwijsinstituut.

 

Klas 2

Deze klas bestaat uit leerlingen van 7-10 jaar. Deze groep leert de Arabische leesregels en krijgt een gestructureerd onderwijs in de recitatie en memorisatie van de koran. Bovendien leren de kinderen in deze groep de geloofsfundamenten, gedragsleer, het gebed en de reiniging. Ze krijgen ook leuke lessen over de verhalen uit de koran en de hadith. Hiermee wordt een sterke band gecreëerd tussen de kinderen en de islam.  

Er is een lesboek ontwikkeld voor de Arabische leesregels en fonetiek. Met dit lesboek kunnen de kinderen op een gemakkelijke manier de leesregels leren om daarna de koran op een juiste manier te kunnen reciteren conform de regels van de fonetiek. Daarnaast is voor deze groep het lesboek Ik leer de islam 1 ontwikkeld waaruit de volgende vakken worden gedoceerd:

1. Fundamenten van de geloofsleer ('aqida)

2. Basale facetten van de gedragsleer en omgangsvormen (akhlaq en adab)

3. Relevante voorschriften onder andere over reiniging en gebed (fiqh)

4. Biografie van de profeet Mohammed en de levensverhalen van de profeten (sira en qasas al-Nabiyyin)

5. Koranrecitatie en -memorisatie (qira'a en hifz)

 

Klas 3

In deze klas zitten de leerlingen van 11-13 jaar. In deze groep gaan de kinderen verder met de recitatie en memorisatie van de Koran. Daarnaast verdiepen ze zich iets meer in de geloofsfundamenten, gedragsleer, de reiniging en het gebed. Bovendien leren ze de voorschriften van vasten. De leerlingen maken ook kennis met de voorschriften van de grote rituele wassing en de menstruatie. Daarnaast bestuderen ze uitvoerig het leven en de uitspraken van de geliefde profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem). Voor deze groep is het lesboek Ik leer de islam 2 ontwikkeld waaruit de volgende vakken worden gedoceerd:

1. Fundamenten van de geloofsleer ('aqida)

2. Basale facetten van de gedragsleer en omgangsvormen (akhlaq en adab)

3. Relevante voorschriften onder andere over reiniging, gebed, vasten en de grote zonden (fiqh)

4. Biografie van de profeet Mohammed (sira)

5. Veertig hadith met uitleg (al-arba'in al-nawawiyya)

6. Koranrecitatie en -memorisatie (qira'a, tajwied en hifz

 

Klas 4

Deze groep is voor de leerlingen van 14-17 jaar. In deze groep wordt de leerstof iets uitgebreider. De leerlingen worden wijs gemaakt over hun ware identiteit om hiermee bewustzijn te creëren onder deze jongeren. Dit is nodig vanwege het feit dat moslimjongeren meestal in deze leeftijdscategorie in een identiteitscrisis terechtkomen waardoor ze onbewust en onachtzaam omgaan in hun relatie met Allah en zijn bevelen. Daarom krijgen ze ook op een rationele wijze lessen in de geloofsleer. Ze worden geïntroduceerd tot de tafsir- en hadithlessen om hiermee kennis te maken met de goddelijke openbaringen.

Daarnaast krijgen ze lessen in gedragsleer, de rituelen en islamitische geschiedenis. Ze leren niet alleen hoe ze de islam moeten beleven en toepassen in hun leven, maar ze krijgen in de geschiedenislessen ook meteen een beeld van de juiste rolmodellen uit de islamitische beschaving. Tevens weten ze aan de hand van deze lessen hoe de islam tot de dag van vandaag is gekomen, hoe glansrijk de islamitische beschaving is en welke ontwikkelingen de moslims hebben ondergaan door de eeuwen heen. Voor deze groep is het lesboek Ik leer de islam 3 ontwikkeld waaruit de volgende vakken worden gedoceerd:

1. Geloofsleer ('aqida)

2. Gedragsleer en omgangsvormen (akhlaq en adab)

3. Voorschriften van de rituelen en de dagelijkse regels (fiqh)

4. Selecties uit Riyad al-Salihin (hadith

5. Islamitische geschiedenis & beschaving (tarikh en hadara)

6. Koranrecitatie en -memorisatie (qira'a, tajwied en hifz

7. Arabische taal: grammatica en conversaties

 

Klas 5

Ons onderwijsinstituut biedt een inleidend studieprogramma tot de islamitische wetenschappen welk is ontwikkeld voor degenen die vertrouwd willen raken met de fundamenten van de islamitische wetenschappen. Het doel van dit studieprogramma is de moslims, in het bijzonder de jongeren, informeren over hun religieuze verantwoordelijkheden en te motiveren om diepgang te zoeken tot de islamitische wetenschappen. Tevens is het de bedoeling om religieus bewustzijn te creëren onder de moslims. 

Voor deze groep is de reader Inleiding tot islamitische wetenschappen ontwikkeld waaruit de volgende vakken worden gedoceerd::

1. Theologie ('aqida wa madkhal ila 'ilm al-kalam). Het vak wordt gedoceerd uit Kubra al-Yaqiniyyat van Shaykh Ramadan al-Buti.

2. Wetgeving (fiqh). Het vak wordt gedoceerd uit al-Fiqh al-Shar'i al-Muyassar van Shaykh Muhammad Ali al-Sabuni.

3. Ethiek ('ilm al-akhlaq). Dit vak wordt gedoceerd uit al-Muhadh-dhab min Ihya ' Ulum al-Din van Shaykh Salih Ahmed al-Shami.   

4. Koran & hadith ('ulum al-quran en 'ulum al-hadith). Dit vak wordt voorbereid uit de boeken ‘Ulum al-Quran en Manhaj al-Naqd van Shaykh Nuruddin 'Itr. 

5. Methodologie van wetgeving (usul al-fiqh). Dit vak wordt voorbereid uit al-Wajiz fi Usul al-Fiqh van Shaykh 'Abdulkarim Zaydan.

6. Islamitische geschiedenis & beschaving (tarikh en hadara) gebaseerd op diverse Arabische, Ottomaans-Turkse en Engelse literatuur.

7. Koranrecitatie en -memorisatie (qira'a, tajwied en hifz). Deze vakken worden gedoceerd uit de Koran en een reader van de Madrasah.  [Dit is een permanent vak gedurende het hele studiejaar]

8. Arabische taal (sarf, nahw, imla en mukalama). [Dit is een permanent vak gedurende het hele studiejaar] 

 

Lezingen, vrijdagpreek en sociale activiteiten

Ons onderwijsinstituut biedt niet alleen onderwijs, maar streeft ook naar sterke banden onder de moslims. Dit proberen we te verwezenlijken door sociaal gemeenschappelijke rituelen en activiteiten uit te voeren, zoals de vrijdagpreek en het vrijdaggebed. Daarnaast houdt het onderwijsinstituut wekelijks lezingen en bijeenkomsten met een warme sfeer en lekkere traktaties. Ten slotte worden er sport en entertainment georganiseerd voor de leerlingen en studenten van ons onderwijsinstituut.     

 

Leermiddelen (enkele voorbeelden)

De lesmaterialen en lesprogramma's van elke klas zijn pedagogisch verantwoord en voorzien van pedagogische leerdoelen. Elke klas heeft zijn eigen curriculum, rooster, toetsmatrijs, lesmaterialen en toetsen. Er worden diverse toetsingsvormen gehanteerd: schriftelijke en mondelinge toetsen, presentaties, verslagen. Er worden ook wekelijks opdrachten als huiswerk opgegeven in de digitale leeromgeving Socrative. Deze worden thuis gemaakt door de leerlingen en vervolgens in de les besproken met de docent(e). De lesmaterialen bestaan uit lesboeken en stencils. Hieronder een aantal afbeeldingen van de lesmaterialen: